Oficjalny portal parafii
 
News & Updates
Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie święconką, jest starym zwyczajem sięgającym VIII wieku.
Pierwotnie święcono tylko chlebową figurkę o postaci baranka. Potem dodano kolejno: jajka, ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto
i wino. Obecnie poświęcamy przede wszystkim chleb, jajka, mięso oraz sól. Pokarmy te mają bogatą wielkanocną symbolikę.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu Franciszkowi, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji i Czcigodnemu Ojcu Księdzu Salwatorowi Pennacchio, Arcybiskupowi Tytularnemu Montis Marani, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, aby w dniu 2 grudnia 2017 roku,

BuzunW środę ks. Bp Łukasz Buzun udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Wcześniej o godz. 13.30 ks. Bp dokonał poświęcenia Sali gimnastycznej przy gimnazjum.
Szczęść Boże ...

Powstała parafialna strona internetowa o adresie:

www.parafiabraszewice.pl


Archiwum

Uroczystość odpustowa

10-06-2017

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Podstawy kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdujemy w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Pan Jezus powiedział

o sobie, że jest łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29). Nazwał siebie źródłem wody żywej (J 7, 39). Kiedy żołnierz przebił Jezusowi na krzyżu bok, „natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 34).

Sam kult Serca Jezusowego rozwinął się w późniejszym okre­sie. W jego rozwoju ważną rolę odegrało nabożeństwo do Męki Pańskiej. Układając rozmyślania i modlitwy do cierpiącego na krzyżu Zbawiciela, podkreślano znaczenie „Jego serca" dla zbawienia ludzi. Ogniskami rozwijającego się kultu stały się klasztory, zwłaszcza benedyktyńskie, cysterskie, franciszkań­skie i dominikańskie. Miejscem szczególnego kultu Najświętsze­go Serca Pana Jezusa jest Paray-Le-Monial we Francji, gdzie Pan Jezus przekazał świętej Małgorzacie swoje obietnice. Dla tych, którzy będą przyjmować Komunię Świętą wy­nagradzającą. Pan Jezus przekazał następujące obiet­nice:

-  Udzielę moim czcicielom łask potrzebnych w ich stanie.

-  Udzielę pokoju rodzinom.

-  Pocieszę ich w smutkach.

-  Będę im ucieczką, zwłaszcza przy śmierci.

-  Będę im błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach.

-  Grzesznicy znajdą w moim Sercu ocean miłosier­dzia.

-  Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

-  Dusze gorliwe szybko dojdą do doskonałości.

-  Będę błogosławił miejsca, w których będzie wysta­wiony i czczony obraz mojego Serca.

-  Kapłanom dam siłę wzruszania serc najbardziej zatwardziałych.

-  Imiona tych, którzy będą szerzyć nabożeństwo, wypiszę w moim Sercu i nigdy nie zostaną wymazane.

-  W nadmiarze mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii Świętej w 9 pierw­szych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów świętych i moje Serce w tej ostatecznej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką.

Stolica Apostolska dość późno wyraziła swoje zdanie na te­mat tych objawień. Nie znaczy to, że Kościół był przeciwny objawieniom. Papież Pius XII wyjaśniał, że milczenie to miało pokazać, iż kult Serca Pana Jezusa nie zjawił się w Kościele nagle, ani też nie zrodził się na skutek prywat­nych objawień, lecz stanowi spontaniczny wyraz żywej wiary i gorącej pobożności.

W 1765 roku papież Klemens XIII na prośbę biskupów polskich zatwierdził święto liturgiczne Najświętszego Serca Pana Je­zusa. Najbardziej popularną formą kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa jest litania odmawiana ku Jego czci. Pierwsze takie litanie powstały już w XVII wieku. Obecnie używany tekst litanii sięga XIX wieku i pochodzi z francuskiego klasztoru sióstr wizytek. 2 kwietnia 1889 roku został zatwierdzony do publicznego odmawiania przez papieża Leona XIII. Papież dołączył do litanii Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj­świętszemu Sercu Jezusowemu, a papież Pius XI dodał do niej Akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.